Danh sách nhà thầu
Đơn vị nhà thầu
Hà Nội
  • Hà Nội
Đơn vị nhà thầu
Hồ Chí Minh
  • Hồ Chí Minh
Đơn vị nhà thầu
Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
Đơn vị nhà thầu
Không có dữ liệu
 1 công trình
Đơn vị nhà thầu
Không có dữ liệu
 1 công trình
Đơn vị nhà thầu
Không có dữ liệu
 2 công trình
Đơn vị nhà thầu
Không có dữ liệu
 2 công trình
Đơn vị nhà thầu
Không có dữ liệu
 1 công trình
Đơn vị nhà thầu
Không có dữ liệu
 2 công trình
Đơn vị nhà thầu
Không có dữ liệu
 2 công trình
Đơn vị nhà thầu
Không có dữ liệu
 2 công trình
Đơn vị nhà thầu
Thanh Hóa
  • Thanh Hóa
Đơn vị nhà thầu
Không có dữ liệu
 2 công trình
Đơn vị nhà thầu
Quảng Bình
  • Quảng Bình
Đơn vị nhà thầu
Không có dữ liệu
 2 công trình
Đơn vị nhà thầu
Không có dữ liệu
 2 công trình
Đơn vị nhà thầu
Bắc Ninh
  • Bắc Ninh
Đơn vị nhà thầu
Miền Bắc
  • Miền Bắc
Đơn vị nhà thầu
Không có dữ liệu
 2 công trình
Đơn vị nhà thầu
Bình Dương + 1
  • Bình Dương
  • Đồng Nai